TH / EN
 
 
 
  สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) จัดประชุมสามัญประจำปี 2559

อ่านรายละเอียด

 
  TSPCA รับมอบอาหารเม็ดเพื่อสุนัข ในโครงการ "Bar B Q Fulfill"
เมื่อวันที่ 22 มีนา ...
อ่านรายละเอียด
 
  TSPCA ขอขอบคุณมูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย

อ่านรายละเอียด

 
  งานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day)

อ่านรายละเอียด

 
  TSPCA จัดกิจกรรมรักสัตว์ในโรงเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

อ่านรายละเอียด

 
  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการประมวลสถานการณ์การทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 
  รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ TSPCA
อ่านรายละเอียด
 
  **สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) เข้าพบประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อแสดงความขอบคุณ ที่พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ จะมีอายุการบังคับใช้ครบ 1 ปี ในวันที่ 27 ธันวาคมนี้**

อ่านรายละเอียด

 
  สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ขอขอบคุณ
อ่านรายละเอียด
 
  โครงการปันน้ำใจให้น้องหมากับอาหารสุนัขบัซซ์

อ่านรายละเอียด

 
 
 
  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือตอบรับถึงนายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA)
สำนักเลขาธิการนา ...
อ่านรายละเอียด
 
  นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) ได้รับหนังสือเชิญจากคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(ชั่วคราว)
นายกสมาคมป้องกัน ...
อ่านรายละเอียด
 
  สรุปข้อมูล ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดย สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)

 ...

อ่านรายละเอียด
 
  รายงาน ของ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.... สภาผู้แทนราษฎร

 ...

อ่านรายละเอียด
 
  พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. และกฎหมายต่างๆ ปี 2547 - 2556

 ...

อ่านรายละเอียด
 
  เอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับการผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.... ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2556

 ...

อ่านรายละเอียด
 
  วารสารคนรักสัตว์ฉบับที่ 39

 ...

อ่านรายละเอียด
 
  บ้านอุปถัมภ์/SHELTER

 ...

อ่านรายละเอียด
 
  หน้าหลัก คนดังกับสัตว์โลกน่ารัก เรื่องร้องเรียนการทารุณสัตว์ / HOT ISSUE

 ...

อ่านรายละเอียด
Copyright @ TSPCA 2016