ต้นฉบับที่ได้รับรางวัลการประกวด โดยสมาคมฯ และ สพฐ.