วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ระยะยาว

เพื่อให้สถานการณ์การทารุณกรรมสัตว์ในประเทศไทยยุติลงพร้อมกับสวัสดิภาพสัตว์ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมทั้งต่อคนและสัตว์ในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ระยะสั้น

รณรงค์ให้การศึกษาและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อสัตว์โดยการดำเนินโครงการนำร่อง “โครงการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งชาติในประเทศไทย”