วิสัยทัศน์และภารกิจ

วิสัยทัศน์องค์กร

พัฒนาและส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์เพื่อนำไปสู่

  • การพัฒนาสวัสดิภาพและสาธารณสุขชุมชน
  • ส่งเสริมจริยธรรมในธุรกิจอุตสาหกรรมสัตว์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ภารกิจองค์กร

ดำเนินการเพื่อยุติการกระทำทารุณสัตว์ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ ความเข้าใจและเมตตาต่อสัตว์ รณรงค์ให้มีกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ตลอดถึงการพัฒนาความร่วมมือกับภาครัฐ ธุรกิจ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสัตว์ เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อสัตว์ที่ถูกต้องและเป็นสากล
Copyright @ TSPCA 2014