กลยุทธ์การดำเนินงาน

  1. ทำการสำรวจสถานการณ์การทารุณสัตว์ในประเทศไทย กล่าวคือ สัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์ทดลอง สัตว์ป่า เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการรณรงค์
  2. เผยแพร่องค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์โดยการให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนนักศึกษา ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกระทรวงศึกษาธิการ โดยร่วมพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์เพื่อให้เยาวชนได้ใช้ศึกษาพร้อมกับบูรณาการแนวความคิดดังกล่าวเข้าไปในกิจกรรมลูกเสือแห่งชาติ
  3. รณรงค์เพื่อให้มีการประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย เช่นเดียวกับนานาอารยะประเทศ เพื่อภาพลักษณ์ของประเทศและการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างประเทศด้านสังคม เศรษฐกิจ และการค้า
  4. รณรงค์โครงการรักษ์และอุปการะสัตว์จรจัดโดยจัดตั้งชมรม กลุ่มบุคคล องค์กร และอาสาสมัครดูแลสัตว์ เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือในเมืองใหญ่ของประเทศ เพื่อจัดระเบียบและพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์จรจัด ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมชุมชน ครอบครัว และประเทศชาติ
  5. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์ป่า ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสัตว์ที่ประเทศและนานาประเทศยอมรับ
  6. พัฒนาเครือข่ายและอาสาสมัครเพื่อร่วมผลักดันโครงการรณรงค์กฎหมายและกิจกรรมเพื่อพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์