กิจกรรมสำคัญของโครงการ

กิจกรรมระยะเริ่มต้นโครงการ

กิจกรรมระยะเริ่มต้นโครงการ, การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสาร, การพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการรณรงค์…

อ่านรายละเอียด

โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับสัตว์

โครงการมีเป้าประสงค์ในการสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรในองค์กรต่างๆ เพื่อให้เกิดศักยภาพในการแก้ปัญหาการทารุณกรรมสัตว์…

อ่านรายละเอียด

การรณรงค์ผลักดันกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์

โครงการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งชาติได้พัฒนากลยุทธ์เพื่อผลักดันการปฏิรูปกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ ดังต่อไปนี้…

อ่านรายละเอียด

โครงการอุปการะสัตว์จรจัด

วัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมแนวความคิดเกี่ยวกับการอุปการะสัตว์โดยเป็นโครงการนำร่องเพื่อให้ประชาชนส่วนช่วยเหลือสัตว์ในระยะยาว…

อ่านรายละเอียด

โครงการประกาศเกียรติคุณ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เพื่อให้เลิก ลด ละ การทารุณกรรมสัตว์และส่งเสริมสวัสดิภาพของสัตว์…

อ่านรายละเอียด