โครงการอุปการะสัตว์จรจัด

สมาคมฯ ทำการพัฒนาโครงการอุปการะสัตว์จรจัดโดยเชื้อเชิญภาคเอกชนและภาคธุรกิจที่มีความเข้าใจและเมตตาต่อสัตว์ให้รับอุปการะสัตว์จรจัดดังกล่าวโดยเป็นรายตัว หรือ เป็นกลุ่ม

วัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมแนวความคิดเกี่ยวกับการอุปการะสัตว์โดยเป็นโครงการนำร่องเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนช่วยเหลือสัตว์ในระยะยาวโดยมีขั้นตอนที่สำคัญดังต่อไปนี้

  1. คัดเลือกผู้ดูแลและอุปการะสัตว์จรจัด ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงพร้อมไปกับผู้มุ่งหวังที่จะเป็นผู้อุปการะ (โดยการจัดตั้งสโมสรคนรักสัตว์เพื่อให้องค์กรภาคธุรกิจเข้าไปอุปการะสัตว์จรจัดต่าง ๆ)
    หมายเหตุ สมาคมฯได้จัดตั้งเครือข่ายผู้อุปการะสัตว์จรจัดจำนวนถึง 16 กลุ่ม ซึ่งมีสัตว์จรจัดภายใต้การดูแลจำนวนกว่า 6,000 ตัว โดยสมาคมฯได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร ยารักษาโรค และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ (ซึ่งได้รับการบริจาคมาจากประชาชนทั่วไป)
  2. ดำเนินโครงการคลีนิคเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัดในชุมชนต่าง ๆ
  3. จัดส่งความช่วยเหลือไปให้สม่ำเสมอ อาทิเช่น อาหาร ยารักษาโรค และสิ่งจำเป็นเพื่อให้เครือข่ายที่ดูแลสัตว์จรจัดของสมาคมฯนำไปช่วยเหลือสัตว์จรจัดที่อยู่ภายใต้การดูแลของตน