วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

  1. สร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าชีวิตสัตว์ เพื่อปลูกฝังเยาวชนและคนทั่วไปให้เกิดเมตตาต่อสัตว์
  2. ให้การศึกษาและเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องในการเลี้ยงสัตว์
  3. รณรงค์สอดส่องป้องกันการทารุณสัตว์และหาทางแก้อย่างสันติวิธี
  4. ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  5. จัดตั้งหน่วยงานเพื่อดำเนินการเฉพาะอย่างตามที่สมาคมฯ เห็นว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
  6. สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการหรือสงเคราะห์สัตว์
  7. ดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
สัตว์ที่ต้องดูแลเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพและป้องกันการทารุณ

ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมฯได้กำหนดชนิดสัตว์ที่จะต้องดูแลเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพและป้องกันการกระทำทารุณไว้ 4 ประเภท กล่าวคือ

สัตว์บ้าน (สัตว์เลี้ยง)
สัตว์เศรษฐกิจ (หรือปศุสัตว์)
สัตว์ป่า
สัตว์ทดลอง