ด้านการประชาสัมพันธ์

การสื่อสารภายใน (Internal Communications)

  • การจัดนิทรรศการ
  • การเผยแพร่สื่อเฉพาะกิจ
  • การเผยแพร่ Website
  • การประชุมสัมมนา
  • การจัดพิมพ์และเผยแพร่วารสารคนรักสัตว์ราย 2 เดือน

การสื่อสารภายนอก (External Communications)

  • การจัดพิมพ์ฉบับพิเศษ (Supplement) ครบรอบการดำเนินงานของสมาคมฯ ร่วมกับนสพ.บางกอกโพสต์
  • การจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ
  • การเผยแพร่สื่อวิดีทัศน์
  • สื่อมวลชนสัมพันธ์
  • ชุมชนสัมพันธ์