อาสาสมัครและเครือข่าย (ปรับปรุง 22 พ.ค. 64)

สมาคมฯ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปรวมทั้งนิสิต นักศึกษา ตลอดถึงผู้มีใจรักสัตว์ ได้เข้าสมัครเป็นอาสาสมัคร
ของสมาคมฯเพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมป้องกันการทารุณสัตว์ และพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย
โดยอาสาสมัครจะได้รับสิทธิพิเศษ และเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

  • ได้รับวารสาร “คนรักสัตว์” ของสมาคมฯ ปีละ 4 ฉบับ (ราย 3 เดือน) ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์ป่า
    และสัตว์ทดลอง ตลอดถึงความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ และพืชในประเทศไทย และทั่วโลก
  • ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การช่วยเหลือสัตว์ และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งจัดโดยสมาคมฯ
  • ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ และกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เช่น การเข้าค่าย การเดินป่า การดูนก การฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ฯลฯ

ท่านที่สนใจสามารถสมัครเป็นอาสาสมัครได้ ดังวิธีต่อไปนี้

           ระบบสมัครออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ โทร. 0 2255 5805-7 อีเมล info@thaispca.org