การรณรงค์ผลักดันกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์

ในการรณรงค์เพื่อให้มีการผ่านร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวพร้อม ๆไปกับการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์ โครงการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งชาติได้พัฒนากลยุทธ์เพื่อผลักดันการปฏิรูปกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ ดังต่อไปนี้

 1. รวบรวมและศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์จาก 14 ประเทศ เพื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบและทำการยกร่างให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมและสังคมไทย
 2. จัดตั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษาร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อทำการกลั่นกรองร่วมกับองค์กรที่มีความชำนาญทางกฎหมาย
 3. ผลักดันเพื่อให้กฎหมายเข้าสู่องค์กรนิติบัญญัติและประกาศใช้เป็นทางการโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. 3.1 ทำการรณรงค์เก็บประชามติสนับสนุนจำนวน 50,000 รายชื่อ ตามที่กำหนดโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  2. 3.2 พัฒนาและจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อร่วมกันผลักดันกฎหมายให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การปรับปรุงให้ประกาศใช้โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
   • จัดประชุมสัมมนาผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพระราชบัญญัติดังกล่าว
   • เปิดประชาพิจารณ์เพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิแสดงความคิดเห็นและสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ
   • ผลักดันผ่านคณะกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • ทำการประสานงานกับภาคนโยบายทั้งฝ่ายรัฐบาล รัฐสภา และบุคคลสำคัญในวงการ
   • ผลักดันเข้าคณะกรรมาธิการกฤษฎีกาเพื่อนำเสนอต่อรัฐสภาฯ และประกาศใช้