โครงการประกาศเกียรติคุณ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เพื่อให้เลิก ลด ละ การทารุณกรรมสัตว์และส่งเสริมสวัสดิภาพของสัตว์ขึ้นในประเทศไทยโดยสมาคมฯจะพัฒนาความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทารุณกรรมสัตว์ การขาย หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย ตลอดถึงการกระทำทารุณสัตว์บ้านและสัตว์เศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

  1. ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อประสานงานโครงการ
  2. พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ให้กับกลุ่มเป้าหมายของโครงการที่ระบุไว้ข้างต้น
  3. พัฒนากลุ่มเป้าหมายหลักเพื่อเข้าร่วมในโครงการ
  4. พัฒนามาตรฐานและสิ่งจูงใจในการดำเนินงานเพื่อให้ได้รับประกาศเกียรติคุณของโครงการ
  5. จัดตั้งคณะกรรมการประกาศเกียรติคุณเพื่อคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของโครงการ
  6. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและทำการส่งเสริม
  7. ทำการติดตามและประเมินผลผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณในการดำเนินกิจกรรมของตนเอง