ความก้าวหน้าการผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม

ตามที่สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ได้เสนอและผลักดันร่าง พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. …. มาตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๗ และได้เปิดตัวร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าว ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนคนรักสัตว์ จำนวน ๑๑,๕๐๐ รายชื่อ เข้าชื่อเพื่อเสนอกฎหมายโดยภาคประชาชนต่อรัฐสภา ต่อมาร่างพระราชบัญญัติฯฉบับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วและอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแต่เนื่องจากการยุบสภาเมื่อคราววันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ทำให้ร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ต้องชะลอการพิจารณาออกไป

ซึ่งในขณะนี้เป็นที่น่ายินดีว่า ร่างพ.ร.บ. ฉบับนี้ ได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็น ๑ ใน ๓๘ ร่างพ.ร.บ. ชุดแรก เมื่อคราวการประชุมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

สำหรับร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. …. ฉบับนี้เมื่อได้รับการพิจารณาและผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติและตราออกมาเป็นกฎหมายมีผลใช้บังคับจะมีความสำคัญมากต่อการคุ้มครองสัตว์ในประเทศไทยมิให้ถูกกระทำการทารุณและจะมีการจัดสวัสดิภาพในการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม ในการนี้ทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาแปรญัตติและแก้ไขเพิ่มเติมให้ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้รับการพิจารณาเป็นกฎหมายต่อไป