โครงการบ้านอุปถัมภ์

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ได้ดำเนินโครงการบ้านอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการป้องกันการทารุณสัตว์แห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดระยะสั้นซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการระยะยาวต่าง ๆของสมาคมฯ โดยจัดให้มีที่อยู่อาศัยชั่วคราว (Shelter) ให้อาหารและยารักษาโรค ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อสร้างภาระใจและความร่วมมือในการแก้ปัญหาสัตว์จรจัด
 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระหว่างผู้เลี้ยงสัตว์จรจัดกับผู้มีความประสงค์จะอุปการะสัตว์จรจัด
 3. เพื่อแบ่งเบาภาระและความรับผิดชอบ ของกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์จรจัด
 4. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอุปการะสัตว์จรจัด
 5. เพื่อสัตว์จรจัดได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านกายภาพและมีสุขภาพดีขึ้น
 6. เพื่อช่วยเหลือภาครัฐลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสาธารณสุขชุมชน

กิจกรรมโครงการบ้านอุปถัมภ์

 • สำรวจประชากรสุนัขและแมวจรจัดเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสัตว์จรจัดและสัตว์ที่ถูกทารุณกรรม
 • จัดระเบียบสัตว์จรจัดและผู้เลี้ยงดูเป็นกลุ่มๆเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการ ฯลฯ
 • นำอาหารและเวชภัณฑ์ ไปมอบให้ตามความจำเป็นของผู้อุปการะสุนัขและแมวจรจัดแต่ละกลุ่มในทุกๆเดือน
 • พัฒนาความร่วมมือกับคลินิกรักษาสัตว์ทั่วราชอาณาจักรเพื่อให้บริการกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์จรจัด
 • พัฒนาความร่วมมือกับนักศึกษาสัตวแพทย์ จากสถาบันการศึกษาที่มีคณะสัตวแพทย์ต่าง ๆทั่วประเทศเพื่อเป็นอาสาสมัครโครงการคลินิกเคลื่อนที่ซึ่งทำเป็นครั้งคราว
 • พัฒนากลุ่มผู้อุปการะสัตว์จรจัดเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในโครงการเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็น
 • ขอความร่วมมือจากบุคคล คณะบุคคล องค์กรธุรกิจ เพื่อให้ความช่วยเหลือบริจาคอาหาร/เวชภัณฑ์ และสิ่งจำเป็น ฯลฯ
 • จัดสัมมนาผู้อุปการะสัตว์จรจัดเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการดูแลสัตว์ที่ถูกต้อง โดยเชิญสัตวแพทย์และผู้ชำนาญมาให้ความรู้
 • ประสานงานในกรณีสัตว์จรจัดของกลุ่มเกิดการเจ็บป่วย เพื่อให้สัตวแพทย์ไปทำการรักษา
 • ประสานงานในกรณีมีสุนัข/แมวจรจัด จากท้องถนนเพื่อให้ผู้อุปการะสัตว์จรจัดในเครือข่ายสมาคมฯรับไปดูแล และในกรณีมีผู้ประสงค์รับสัตว์ดังกล่าวไปอุปการะ(Re-home)
 • บริการคลินิกเคลื่อนที่ไปบริการฉีดวัคซีนฯลฯ ในชุมชนต่าง ๆเป็นครั้งคราว
 • ประสานงานกับสมาคมฯ มูลนิธิต่างๆ ที่ดำเนินงานเช่นเดียวกัน เพื่อความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดการสุนัขและแมวจรจัด
 • บริการรับแจ้งหรือร้องเรียน เพื่อประสานความร่วมมือกับบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัด

กฎเกณฑ์สำหรับผู้อุปการะสัตว์จรจัดในโครงการบ้านอุปถัมภ์

 1. ต้องขึ้นทะเบียนเป็นสถานประกอบการเพื่อดูแลสัตว์จรจัดกับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย
 2. ต้องมีสัตว์ในอุปการะที่ไม่มีเจ้าของไว้ในครอบครองเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 30 ตัวขึ้นไป
 3. สถานอุปการะสัตว์จรจัดต้องมีพื้นที่รั้วรอบขอบชิด มีที่กำบังป้องกันแดดฝน พร้อมมีอุปกรณ์เลี้ยงดูที่เหมาะสม ไม่สร้างความเดือดร้อน และรบกวนเพื่อนบ้าน ตลอดจนไม่สร้างปัญหาให้สาธารณะชน
 4. มีการจัดการที่ดี มีผู้ดูแลอยู่ประจำ
 5. ไม่เลี้ยงดูสัตว์ในเชิงพาณิชย์ ไม่รับซื้อหรือจำหน่าย
 6. ไม่นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากสมาคมฯไปจำหน่ายหรือหาผลประโยชน์อย่างอื่น
 7. ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
 8. สามารถรองรับสัตว์จรจัดหมุนเวียนในปริมาณที่เหมาะสม (ตามความสมัครใจ)
เรื่องอื่นๆ

ประวัติผู้อุปการะสัตว์จรจัด 16 กลุ่ม

สัมภาษณ์ผู้เลี้ยงสัตว์

โครงการนำร่องจัดระเบียบสัตว์จรจัดบนพื้นที่เกาะสีชัง

lek_big