กฎหมายน่ารู้ : ร้อนนี้มีอะไร?

จั่วหัวขึ้นมาแบบนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันว่ามาโฆษณาขายอะไร หรือชวนไปท่องเที่ยวที่ไหน แต่ความจริงก็คือสืบเนื่องจากบทความที่แล้ว ท่านเจ้าของสัตวเลี้ยงทั้งหลายทราบกันหรือไม่วาเจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เลี้ยงนั้นต้องทําอะไรกันอีกบ้าง ต้องขออภัยที่ไม่ได้พูดถึงสัตว์ประเภทอื่นอย่างสัตว์พาหนะ สัตว์ป่า ฯลฯ เพราะเข้าใจว่ามีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้ว และสัตว์เลี้ยงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกวา อีกอย่างหนึ่ง อยากจะแนะนําหน้าที่ที่เจ้าของสัตว์พึงปฏิบัติกันซักหน่อย ความจริงหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์เลี้ยงตามกฎหมาย ขอยํ้าว่า″ตามกฎหมาย” นั้น ก็มีอยู่มาก เพียงแต่คนส่วนใหญ่มักไม่ทราบหรือไม่ก็ไม่ปฏิบัติกัน ด้วยเหตุผลต่างๆ นาๆ ดังนั้น ในที่นี้จึงต้องขออนุญาตพูดถึงเรื่องเดียวที่ใกล้ตัวสุดตอนนี้ คือ หน้าที่พาไปฉีดวัคซีน เนื่องจาก ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 มาตรา 5 กําหนดให้เจ้าของสัตว์ (รวมถึงผู้ครอบครองด้วย) ต้องจัดการให้ “สุนัข” ได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์ ตามกําหนดเวลา ดังนี้ “ให้เจ้าของจัดการให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัขนั้นมีอายุตั้งแต่2 เดือนขึ้นไปแตไม่เกิน 4 เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่กําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน” จากนั้นผู้ฉีดวัคซีนจะมอบเครื่องหมายประจําตัวใช้แสดงว่าได้รับการฉีดวัคซีนแล้วพร้อมทั้งใบรับรองการฉีดวัคซีนให้ (ตามมาตรา 6) เอ๊ะ..แล้วถ้าเราไม่ทําล่ะผลจะเป็นยังไงเอ่ย? คําตอบก็คือ เจ้าของหรือผู้ครอบครองตองระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท (ตามมาตรา 21) ในที่สาธารณะ ถ้าสุนัขไม่มีเครื่องหมายประจําตัว หรือมีแต่เป็นของปลอม เจ้าหน้าที่มีอำนาจจับไปกักขัง แล้วถ้าไม่มีคนมาขอรับคืนภายใน 5 วันเจ้าหน้าที่มีอํานาจทําลายสุนัขได้!!! (ตามมาตรา 9) เป็นยังไงกันบ้าง นี่ถ้าสุนัขทุกตัวในประเทศไทยอ่านหนังสือรู้เรื่องและได้อ่านบทความหรือกฎหมายฉบับนี้ คงรีบวิ่งไปให้สัตวแพทย์ฉีดวัคซีนกันแทบไม่ทัน เห็นท่าจะรอเจ้าของว่างพาไปหาหมอไม่ไหว ซะแร้ววว… บทความโดย โกเมน สิมากร *น.บ. (ธรรมศาสตร์), น.บ.ท., ศศบ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มา โกเมน สิมากร *น.บ. (ธรรมศาสตร์), น.บ.ท., ศศบ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช