ปลูกฝังรักสัตว์วันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย (06/09/46)

สมัยนี้เทคโนโลยีต่างๆได้ก้าวล้ำนำหน้าไปมากมาย เด็กๆจึงได้เรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านทางสื่อเหล่านี้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อมวลชน โทรทัศน์ วิทยุ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง Internet ซึ่งถือเป็นสื่อที่เด็กยุคโลกาภิวัฒน์นิยมใช้กันมากที่สุด สื่อต่างๆเหล่านี้มีประโยชน์และมีโทษอนันต์ต่อเด็กเป็นอย่างมาก และมักจะแฝงมาในรูปแบบต่างๆกันไป ทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ และปัญหาที่กำลังเป็นที่วิตกของสังคมไทย คือ “ปัญหาการทารุณสัตว์” ด้วยเหตุผลที่ว่า ปัจจุบันนี้สิ่งที่เด็กได้พบเห็นมักจะมีแต่ความรุนแรง การกระทำการทารุณสัตว์ต่างๆนานา ล้วนแล้วแต่เป็นข่าวที่เศร้าสลดและไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นการกระทำของคนไทย ผู้ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งชาวพุทธ เมืองแห่งรอยยิ้ม ปัญหานี้ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ดังที่เราจะได้พบเห็นจากตามหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์หลายฉบับ หรือตามรายการโทรทัศน์และคลื่นวิทยุต่างๆ ซึ่งเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กเล็กๆที่ได้พบเห็นการกระทำที่รุนแรงทุกๆวัน ก็จะซึมซับและรับเอาสิ่งเลวร้ายเหล่านี้มาได้โดยง่าย และจะกระทำการเลียนแบบตามโดยมิได้นึกถึงผลเสียที่จะเกิดตามมา และผลสุดท้ายเด็กๆเหล่านี้ก็จะกลายเป็นคนก้าวร้าว ชอบใช้ความรุนแรง ขาดจิตสำนึกแห่งความรู้สึกผิด ชอบ ชั่ว ดี และขาดความรับผิดชอบต่อผืนแผ่นดินที่ตนอาศัยอยู่ไปในที่สุด

ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ คอยให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่เด็กอย่างใกล้ชิด ไม่เพียงแต่ที่บ้านเท่านั้น โรงเรียนเองก็เป็นสถานที่ที่เด็กใช่ชีวิตอยู่ด้วยมากที่สุดแห่งหนึ่ง ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เปรียบเสมือนเป็นพ่อแม่คนที่สองของเด็กๆ จึงต้องคอยสอดส่อง ดูแลเอาใจใส่และปลูกฝังสิ่งดีๆให้แก่ลูกหลานของเรา เพื่อที่เด็กและเยาวชนเหล่านี้จะได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

จากการวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพฤติกรรม/บุคคลิกภาพของเด็กและการเลี้ยงสัตว์ในต่างประเทศพบว่า หากเด็กได้รับการปลูกฝังเกี่ยวกับการเลี้ยงดูสัตว์ตั้งแต่วัยเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสม เด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นมาอย่างคุณภาพ เป็นผู้รู้จักให้ความรัก มีสภาพจิตใจที่โอบอ้อมอารี มีเหตุผลและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อครอบครัว และสังคม

โครงการ “รักสัตว์ในโรงเรียน” จึงจัดตั้งขึ้นมาด้วยจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ คือ เพื่อกล่อมเกลาจิตใจและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กๆ ในเรื่องของการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสัตว์ร่วมโลกอื่นๆ ในแง่ของการเรียนรู้ธรรมชาติของสัตว์ สิทธิของสัตว์ ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูสัตว์อย่างถูกต้อง เพื่อลดการทารุณสัตว์ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา หรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นการช่วยสร้างความรักความเมตตาต่อสัตว์ให้แก่เด็กๆ ทั้งยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านการรับผิดชอบต่อตนเอง หน้าที่ ครอบครัวและสังคมให้เกิดแก่ตัวเด็กด้วย และรวมไปถึงการช่วยลดความก้าวร้าว ความรุนแรงต่างๆที่เด็กได้พานพบในแต่ละวันให้หมดไปจากสังคมไทย เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทยต่อไป

หากโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมปลายใดสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้ที่ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย โทร 0-2236-2176, 0-226-5104 หรือ www.thaispca.org และที่ Info@thaispca.org ทุกวันเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียยค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น