สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) จัดประชุมสามัญประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 24  เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) จัดงานประชุมสามัญประจำปี 2560 โดยมี คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการฯ และสมาชิก เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและหารือถึงแนวทางการดำเนินงานในปีต่อๆ ไป โดยมี นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ (แถวยืนที่ 4 จากซ้าย)  นายกสมาคมฯ รศ.นสพ.ปานเทพ รัตนากร (แถวนั่งที่ 3 จากซ้าย) อุปนายกสมาคมฯ นสพ.อลงกรณ์ มหรรณพ (แถวนั่งซ้ายสุด) กรรมการสมาคมฯ  เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม อาคาร บี. เอ็ล. เอช. เทร็ดดิ้ง  ถนนวิทยุ  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ