TSPCA ให้ข้อแนะนำเรื่องการขนส่งสัตว์เลี้ยงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ขอขอบคุณนิตยสารรายเดือนสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ VPN ปีที่ 19 ฉบับที่ 229 / ตุลาคม 2564 ISSN: 1685-5620

VPN229.2