28 ปี TSPCA สวัสดิภาพสัตว์ เพื่อสวัสดิภาพคน ขอขอบคุณนิตยสารรายเดือนสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ VPN ปีที่ 20 ฉบับที่ 233 / กุมภาพันธ์ 2565 ISSN: 1685-5620

VPN233.2 VPN233.3