งานเปิดตัวร่างกฎหมายป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์

สมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ร่วมกับสภาทนายความจัดงานแนะนำพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2549 โดยมีตัวแทนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มผู้รักสัตว์ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างมากมาย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ และรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุวัช สิงหพันธุ์ มาร่วมเป็นประธานเปิดงาน

ในงานได้เปิดเวทีให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้แสดงข้อคิดเห็น คำแนะนำ ซึ่งส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้มีความครอบคลุมสมบูรณ์ในเนื้อหา สามารถนำมาบังคับใช้ในสถานการณ์ในปัจจุบันและในอนาคตได้ พร้อมกันนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความยินดีและความตั้งใจที่จะให้สมาคมฯได้ร่วมนำเสนอพ.ร.บ.ฉบับนี้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันเข้าสู่สภาร่วมกัน

อนึ่งในงานดังกล่าวนี้ ยังได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการรัฐสภา คุณ บุญเรือง บูรณภักดิ์ ในการให้แนวทางการนำเสนอร่างพ.ร.บ.เข้าสู่รัฐสภา พร้อมกันนี้ท่านยังให้เกียรติมอบใบประกาศเกีรยติคุณแก่คณะอนุกรรมการยกร่างพ.ร.บ.ของสมาคมฯ และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแห่งสภาทนายความ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการร่าง และกลั่นกรองพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว

สำหรับไฮไลท์ของงานอยู่ที่ รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร อธิการบดีคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล อุปนายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(ซ้าย)รับมอบร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ………..ในนามนายกสมาคมฯ คุณ ธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ จาก คุณจำนงค์ ธนะ (ขวา) กรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายแห่งสภาทนายความในนามนายกสภาทนายความ คุณเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ในงานพิธีเปิดตัวร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว