ยื่นหนังสือให้กำลังใจประธานสภาผู้แทนราษฎร เร่งรัดร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์

ณ อาคารรัฐสภา 1 เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. …. สัดส่วนภาคประชาชน ทูตสันถวไมตรีสมาคมฯ “เนโกะ จัมพ์” และตัวแทนภาคี ผู้รักสัตว์ทั่วประเทศ ได้เข้ายื่นหนังสือถึง นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน นายประสพ บุษราคัม เลขานุการประธานสภา เพื่อแสดงความยินดีและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมขอความร่วมมือได้ช่วยพิจารณาเร่งรัดร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ ที่พิจารณาจากคณะกรรมาธิการเรียบร้อยแล้ว นำมาบรรจุเป็นวาระการประชุมเพื่อรับรองร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวในวาระสองและสาม เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป