สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) ขอประกาศยกย่องชมเชย นายยินดี บุญเต่ง ในการที่ได้ช่วยเหลือสัตว์ด้วยความเมตตากรุณา