ความก้าวหน้าของร่างพ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ….

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 นายชัยชาญ เลาหศิริปัญญา (ที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)ได้ยื่นหนังสือถึง พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านนายสาธิต สุทธิเสริม (ที่2 จากขวา) นิติกรชำนาญการศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยผลักดันร่างพ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. …. ที่ยังคงค้างการพิจารณาของสภาชุดที่แล้ว เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ต่อไป

วันที่ 1 และ 6 สิงหาคม 2557 นายชัยชาญ เลาหศิริปัญญา ได้ยื่นหนังสือในเรื่องเดียวกันนี้ถึง นายจเร พันธุ์เปรื่องเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และยื่นถึง นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ตามลำดับ

และเมื่อวันที่ 5สิงหาคม 2557 นางสาวปถมาภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)แถลงข่าว ภายหลังการประชุม คสช.ครั้งที่ 9/2557 ว่า คสช.เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. ….เป็น 1 ในร่าง พ.ร.บ.จำนวน 38 ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของ คสช.และเตรียมเสนอ สนช.เพื่อพิจารณาต่อไป