โครงการรักสัตว์ในโรงเรียน

นอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการป้องกันการทารุณสัตว์แห่งชาติ หนึ่งในโครงการซึ่งดำเนินการโดยสมาคมฯก็คือโครงการรักสัตว์ในโรงเรียนและการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสัตว์ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนทั่วไป

ในขั้นตอนการดำเนินงาน สมาคมฯได้ตระหนักว่า ในการแก้ปัญหาสัตว์จรจัดและการทารุณสัตว์ในระยะยาวนั้น จำเป็นที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติต่อสัตว์และสำนึกในคุณค่าทรัพยากรสัตว์ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินโครงการ สมาคมฯจึงพยายามสร้างความร่วมมือกับสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก อาทิ สถาบันการศึกษา โรงเรียน ผู้อุปการะสัตว์จรจัด องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างศักยภาพ (Capacity Building) ให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้นำความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติและเผยแพร่ต่อเป็นโครงการนำร่องและเพื่อบรรจุองค์ความรู้เข้าไปในหลักสูตรของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และทัศนคติอันดีงามของเยาวชนที่มีต่อสัตว์และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศ

กลุ่มเป้าหมายหลักในการพัฒนาศักยภาพภายใต้โครงการ

  1. ทำการฝึกอบรมให้แก่นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 250 สถาบันทั่วประเทศ
  2. ทำการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพให้แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 500 คน
  3. ทำการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสัตว์จำนวน 500 คน
  4. ทำการฝึกอบรมและสร้างศักยภาพให้แก่ผู้อุปการะสัตว์จรจัด จำนวน 100 คนทั่วประเทศ
  5. ทำการฝึกอบรมและสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนและผู้นำชุมชน จำนวน 30 องค์กร
  6. ทำการฝึกอบรมและสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายสวัสดิภาพสัตว์จำนวน 100 คน
  7. ทำการฝึกอบรมและสร้างศักยภาพให้แก่สื่อมวลชนท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ จำนวน 60 – 100 คน
เรื่องอื่น ๆ

committee_big