โครงการประกาศเกียรติคุณ

เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบุคคล นิติบุคคล ห้างร้านหรือผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชน อาทิ เจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สวนสัตว์เอกชน โรงงานหรืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์ ผู้ผลิตอาหารและเวชภัณฑ์สัตว์ โรงงานแปรรูปสัตว์ ตลอดถึงปัจเจกชนที่เลี้ยงสัตว์โดยทั่วไปที่ไม่มีพฤติกรรมการทารุณสัตว์ และการดำเนินงานหรือการประกอบการเป็นไปเพื่อการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ สมาคมฯจะประกาศเชิดชูเกียรติกลุ่มบุคคลหรือองค์กรเหล่านั้น โดยผ่านคณะกรรมการร่วมกับภาครัฐ และสมาคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำทะเบียน (Directory) เชิดชูเป็นองค์กรตัวอย่างในระดับชาติต่อไปเพื่อสร้างความร่วมมือพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ และส่งเสริมเศรษฐกิจภาคการเกษตรของประเทศต่อไป

การดำเนินงาน

  1. พัฒนาแนวทาง และขั้นตอนการดำเนินงาน
  2. กำหนดหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
  3. กำหนดกลุ่มเป้าหมายภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมเพื่อเข้าร่วมโครงการ
  4. พัฒนาฐานข้อมูลของโครงการ รวบรวมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ ฯลฯ
  5. พัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมายโครงการ
  6. จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการ / ที่ปรึกษา (Steering Committee)
  7. กำหนดมาตรฐาน “คุณวุฒิ” และ “กฎระเบียบ” ที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ : อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน