โครงการอาสาสมัครและเครือข่าย

วัตถุประสงค์การมีอาสาสมัคร

 • เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ ในโครงการภาคสนามต่าง ๆให้มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อขยายความร่วมมืองานของสมาคมฯ ไปยังภาครัฐและประชาชนโดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครที่หลากหลาย
 • เพื่อพัฒนาอาสาสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
 • เพื่อประหยัดงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคลของสมาคมฯเช่นเดียวกับองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ
 • เพื่อพัฒนาปัจเจกชนให้รู้จักการเสียสละ การปลูกฝังคุณธรรมและเมตตาธรรมต่อสัตว์
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพของสังคมโดยสร้างสวัสดิภาพให้แก่สิ่งมีชีวิตอื่นๆบนผืนโลก

ประเภทอาสาสมัคร (Type of Volunteers)

 1. อาสาสมัครโครงการ (Field Work Volunteers)
  • โครงการสมุดปกขาว
  • โครงการรักสัตว์ในโรงเรียน
  • โครงการประกาศเกียรติคุณ
  • โครงการรณรงค์ผลักดันกฎหมาย
  • โครงการบ้านอุปถัมภ์
 2. อาสาสมัครสื่อสารองค์กรและการตลาด (Corporate & Marketing Communication Volunteers)
  • การประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
  • การผลิตสื่อ/กราฟฟิค/ออกแบบ
  • ทำ Presentation
  • บทความ/ทำวารสาร/ถ่ายภาพ
  • ประสานงาน/กระจายสื่อ
  • จัดกิจกรรม (Events)
  • การพัฒนาเว็บไซต์
 3. อาสาสมัครส่งเสริมการตลาดและการพัฒนาแหล่งทุน (Marketing & Fund-Raising Volunters)
  • การพัฒนาสมาชิกสมาคมฯ
  • การรณรงค์วางกล่องบริจาค
  • การจัดกิจกรรมแรลลี่-หรือกิจกรรมการกุศลเพื่อช่วยเหลือสัตว์ฯลฯ
  • การกระจายสื่อเพื่อส่งเสริมการตลาดของสมาคมฯ
  • การพัฒนาฐานข้อมูลการตลาด
  • การจัดกิจกรรมการตลาด
  • การประสานงานเพื่อให้เกิดการสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการต่างๆของสมาคมฯ

หมายเหตุ

อาสาสมัครที่มีอยู่ทั้งหมด

อาสาสมัครปี 2545 มีจำนวน 110 คน
อาสาสมัครปี 2546 มีจำนวน 145 คน
อาสาสมัครปี 2547 มีจำนวน 162 คน
อาสาสมัครปี 2548 มีจำนวน 119 คน
อาสาสมัครปี 2549 มีจำนวน 56 คน

เครือข่ายที่สามารถประสานได้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
เครือข่ายกลุ่ม NGOs ด้านสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 55 องค์กร
เครือข่ายกลุ่มนักศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (ในเขตกทม.) มีจำนวน 48 ชมรม

เรื่องอื่น ๆ