ร่วมจัดกิจกรรม “ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) โดยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมในงาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดโดยคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทย์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์ ตลอดถึงการปลูกฝังความรู้สึกรับผิดชอบ การเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสัตว์มากมาย อาทิ การประกวดสัตว์สวยงาม พร้อมการประกวดสัตว์เลี้ยงชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้งาน 2 ทศวรรษ สัตว์แพทย์มหิดล เพื่อคน เพื่อสัตว์  การตอบปัญหาวิชาการ พร้อมนั่งรถรางชมและสัมผัสกับบรรดาน้องหมาที่รอกการอุปการะ ณ บ้านรักหมาศาลายา นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ภายในงานได้มีคนรักสัตว์และผู้เกี่ยวข้อง นำสัตว์มาแลกเปลี่ยนกันชมเป็นจำนวนมาก โดยสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรม แชร์ ไลค์ ได้บุญ รณรงค์เผยแพร่ภาพยนตร์สั้น “ปล่อยนก บุญ หรือ บาป?”  เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนในสังคมเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำบุญ ที่มีความเชื่อว่าการปล่อยสัตว์จะได้บุญและเป็นมงคลแก่ชีวิต ซึ่งการจับสัตว์มาเป็นเครื่องมือในการทำบุญสะเดาะเคราะห์ ทำให้สัตว์เกิดความทุกข์ทรมาน การจับนกเพื่อมาปล่อยไม่ใช่การทำบุญแต่เป็นการส่งเสริมการทำบาป นอกจากนี้การจับนกจากธรรมชาติมาจำหน่ายนั้นนอกจากจะมีความผิดพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแล้วยังมีความผิดในพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ด้วย