โครงการสะพานบุญเพื่อสัตว์ สู้ภัยโควิด-19

 

 

 

ลำดับ ชื่อองค์กร/โครงการ รายละเอียด สิ่งของที่จำเป็น ช่องทางบริจาค ที่อยู่ ภาค
1. โครงการร่วมด้วยช่วยช้าง
ฝ่าวิกฤติโดวิด -19
ของสมาคมสหพันธ์ช้างไทย
เป็นศูนย์กลางเครือข่าย
ในการช่วยเหลือช้างเลี้ยง
ทั่วประเทศไทย
เงินสำหรับจัดซื้อ อาหาร
ยา เวชภัณฑ์
ทีมงานดูแล
ด้านสุขภาพช้าง
ธนาคารกสิกรไทยสาขา
สี่แยกสนามบินเชียงใหม่
ชื่อบัญชี สมาคมสหพันธ์
ช้างไทย เลขบัญชี
067-8-56914-3
315 ม.7
ต.หนองควาย
อ.หางดง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์
090-325-6453
เหนือ
2. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
3. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
4. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
5. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
6. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
7. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
8. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
9. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
10. 1. 1. 1. 1. 1. 1.