ตัวอย่างคำพิพากษาคดีที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และการทารุณกรรม ขอขอบพระคุณหนังสือแหล่งสัตว์เลี้ยง July 2020 ISSN 1686-0586

the pet july 2020.1 - Copy  รวบรวมโดย ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)

the pet july 2020.11 the pet july 2020.12 the pet july 2020.13 the pet july 2020.14

 

#TSPCA