เลขาธิการ TSPCA ย้ำการนำสัตว์มาแสดงจนเกินเลยเป็นเรื่องไม่สมควร ขอขอบคุณนิตยสารรายเดือนสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ VPN ปีที่ 19 ฉบับที่ 231 / ธันวาคม 2564 ISSN: 1685-5620

VPN231.2