7 ปี แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ขอขอบพระคุณหนังสือแหล่งสัตว์เลี้ยง January 2022 ISSN 1686-0586

theprtjan2022.2 theprtjan2022.3